เอื้องศรีเชียงดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sirindhornia pulchella

แหล่งที่พบ : ขึ้นตามรอยแตกของภูเขาหินปูนที่มีการสะสมของอินทรีย์สารที่อุดมสมบูรณ์ พบเพียงที่เดียว

ในโลกที่ดอยหลวงเชียงดาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *